DASAL 059

TANGGAPIN MO AKO NANG LUBUSAN.
ALALAYAN MO ANG AKING KAHINAAN.©

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Panginoon, Panginoon, Panginoon, tanggapin Mo ako nang lubusan.

Alalayan Mo ang aking kahinaan.

Maging gabay namin ang Iyong mga kamay na nagdanas ng libong kahirapan sa ikatutubos ng aming kaluluwa sa mga pagkakasala. 

Panginoon, Panginoon, akayin Mo kami ang hanguin sa isang tiyak na pagkakasala. 

Pakatibayin Mo ang aming mga puso. 

Pakalakasin Mo ang aming mga kalooban.

Panginoon, hindi lingid sa Iyo na ako ay mahina datapwat sa pamamagitan Mo, ako ay lalakas.

Panginoon, alam Mo na ako ay mabuay datapwat hindi ako mabubuay sapagkat inaasahan ko na Ikaw ang aking alalay. 

Panginoon, Panginoon, batid Mong ako’y maramdamin datapwat magiging matigas ako sa pamamagitan Mo.

Wala akong lakas kundi Ikaw kaya huwag Mo akong hihiwalayan. 

Mangyaring hawakan Mo nang mahigpit ang aking puso upang hindi maglaho.

Panginoon, Panginoon, lubos Mong pakaliwanagin ang aking isipan. 

Takpan Mo ang aking paningin upang hindi na matunghayan ang mga pagkakasala sa aking kapaligiran. 

Panginoon, sa gitna ng aking pamimighati dahil sa kawalan ng kaya na magtiis ng kahirapan, mangyaring aliwin Mo ako upang ako ay hindi magkasala. 

Sa gitna ng aking pagdarahop sa gintong aral, mangyaring aralan Mo ako. 

Tanglawan Mo nang lubusan ang aking isipan na lagi na lang nadirimlan upang ako ay hindi maligaw. 

Mangyaring akayin Mo ako upang ako ay hindi mahatak ng demonyo na aking kaaway.

Mangyaring ako ay iyong alalayan kung ang aking katawang-lupa na walang lakas tumanggi sa mga pagkakasala, tulungan Mo ako.

Huwag Mo akong iiwan.

Itunghay Mo sa amin ang mata Mong tigib ng awa upang ako ay hindi mahiwalay sa Iyo kailanman.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal059.htm

http://aristean.org/dasal059.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-04-07
2012-11-16


Revision: 1

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.