DASAL 056

PAGINDAPATIN MO KAMI MAGKAMIT NG
KAPATAWARAN SA AMING MGA SALA©

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

(Ano ngayon ang dapat nating gawin?  First step.  Sunod kayo sa Akin.  Heto ang ating first step at Ako na ang magtuturo.)

 

Panginoon naming Diyos, pagindapatin Mo kami magkamit ng kapatawaran sa aming mga sala.  (Hindi lahat ay sumusunod.)  Gawin Mo kaming malinis at karapat-dapat buhat ngayon at magpakailanman.

At sa inyo, aking mga kapatid, inihahain ko ang aking puso na batbat ng sala na ngayon ay kusang lumalapit sa inyo nang mahalagang tulong na ipatawad ang aking mga sala upang ako’y maging karapat-dapat sa Panginoon kong Diyos na Siyang nagbigay-buhay sa akin. 

Siya nawa.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal056.htm

http://aristean.org/dasal056.htm

First uploaded:
Last updated:

2012-11-19
2012-11-19


Revision: 0

Copyright © 2012 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.