DASAL 055

KUPKUPIN MO AKO. PAKADALISAYIN MO AKO.

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Sa ngalan ng mahal na Ama, mahal na Anak, sa tunay na pagkakatawang-tao, sa tunay na pagka-Diyos, at Espiritu Santo. Amen.

 

Panginoon, kupkupin Mo ako.

Panginoon, pakadalisayin Mo ako.

Panginoon, kahabagan Mo ako.

Iligtas Mo ako.

Akayin Mo ang aking kapwa-tao tungo sa pagbabalik-loob.

Tulungan Mo sila na makapagsisi ng lubusan.

Patawarin Mo kami sa aming mga pagkakasala, ang aming mga kahinlog, ang aming mga anak, ang aming mga kamag-anak, ang aming ina, ang aming ama, ang aming mga kalapit-bahay, ang sangkatauhan, lalung-lalo na yaong aming mga kaaway.

Amen.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal055.htm

http://aristean.org/dasal055.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-04-07
2012-11-16


Revision: 1

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.