DASAL 053

SA PAGKAKATAONG ITO’Y IDINUDULOG NAMIN
SA IYO ANG AMING SARILI©

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Paningoon, sa pagkakataong ito’y idinudulog namin sa Iyo ang aming sarili, at ang aming buong binansain ng Pilipinas.

 

(Sunod)

 

Ipagkaloob Mo sa amin ang kapayapaan ng isipan, ng puso, ng kalooban, at ng kaluluwa. 

Panginoon, akayin Mo kami sa landas patungo sa Iyo.

Panginoon, tulungan Mo kami na makapagbalik-loob.

Panginoon, tulungan Mo kami na maisuko ang lahat naming pagkakasala sa Iyo sapagkat ninanasa ng aking sarili na maging karapat-dapat.

Panginoon, ibaba Mo ako sa trono ng pagkakasalang aking kinauupan. 

Ngayon, ilipat Mo ako sa Iyong piling. 

Panginoon, tatagan Mo ang aking puso. 

Panginoon, lakasan Mo ang aking kalooban.

Ilayo Mo sa akin ang mga maruruming adhikain sa buhay. 

Ilayo Mo sa akin ang lubos na katayugan.

Ilayo Mo sa akin ang lubos na kagahamanan sa mga karangyaang dulot ng daigdig.

Pamalagiin Mo akong balot ng Iyong mga aral, ng mga gintong aral na siyang kailangan ng aking kaluluwa. 

Panginoon, pakalinisin Mo ako at pagindapatin na magkaroon ng puwang sa kaharian ng Iyong mga Langit.

Panginoon, akayin Mo ang aking tanang kamag-anakan sa pagbabalik-loob.

Udyukan Mo ang aking mga kaibigan ukol sa pagbabalik-loob.

Payapain Mo ang hindi mangagkakasundo. 

Payapain Mo ako upang makipagkasundo sa tanang aking kinasasamaan ng kalooban.

Panginoon, gawin Mo ako na ako sa Iyong piling.

Gawin Mo ako na makatarungan.

Gawin Mo ako na mababa.

Gawin Mo ako na mataas sa Iyong piling.

Gawin Mo ako na mapalapit sa Iyo at sa aking Ina, si Maria.      

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal053.htm

http://aristean.org/dasal053.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-04-07
2012-11-16


Revision: 1

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.