DASAL 052

NARIRITO KAMI SA IYONG PAANAN AT
KUSA NAMING INIHAHANDOG SA IYO

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Sa ngalan ng mahal na Ama, ng mahal na Anak, sa tunay na pagkakatawang-tao, sa tunay na pagka-Diyos, at Espiritu Santo. Siya nawa.

 

(Kanang kamay sa kaliwang dibdib)

 

Panginoon, Panginoon, naririto kami sa Iyong paanan at kusa naming inihahandog sa Iyo ang aming puso, ang aming buhay, ang buong pagkatao, at ang aming kaluluwa.

Tanggapin Mo kami, Panginoon, sa paghahandog sa Iyo ng sakripisyo sa harap ng altar.

Panginoon, mangyaring lubusin Mo kami sa kalinisan sa mga pagkakataong ito at sa lahat ng sandali ng aming buhay.

Amen.

 

(Upo tayo)

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal052.htm

http://aristean.org/dasal052.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-04-07
2012-11-16


Revision: 1

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.