DASAL 050

PATAWARIN MO KAMI SA AMING MGA SALA.
LUBUSIN MO KAMI SA PAGSISISI.

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Sa ngalan ng mahal na Ama, ng mahal na Anak, sa tunay na pagkakatawang-tao, sa tunay na pagka-Diyos, at Espiritu Santo. Amen.

 

Panginoon, patawarin Mo kami sa aming mga sala.

Panginoon, lubusin Mo kami sa pagsisisi.

Panginoon, liwanagin Mo ang aming mga mata.

Liwanagin Mo ang aming mga isipan.

Ilayo Mo kami sa aming kaaway ngayon at magpakailanman.

Amen.

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal050.htm

http://aristean.org/dasal050.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-04-07
2012-11-16


Revision: 1

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.