DASAL 048

SA PAGBIBIGKIS-BIGKIS NAMIN BILANG IISA,
IPADAMA MO SA AMIN

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

All right. Tayo. (cannot comprehend)

 

Panginoon, sa pagbibigkis-bigkis namin bilang iisa, ipadama Mo sa amin ang pag-ibig para sa aming kapatid, para sa aming kapwa.

Loobin Mo na mangyaring kami na mamuhay ng nag-iisa.

Panginoon, lubusin Mo. Ibigay Mo sa amin ang katatagan ng puso at kaligtasan ng kaluluwa.

Kaya kami ay humaharap sa Iyo ngayon na nag-iisa, tulungan Mo kami na huwag magkahiwa-hiwalay ngayon at hanggang doon sa Iyong kaluwalhatian.

Pagindapatin Mo na magkasama-sama kami at huwag magkahiwa-hiwalay sa piling Mo dito sa lupa hanggang doon sa kaluwalhatian ng mga Langit.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal048.htm

http://aristean.org/dasal048.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-04-06
2012-11-16


Revision: 1

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.