DASAL 046

NARIRITO ANG AMING PUSO NA KUSANG
IPINAGKAKALOOB SA IYONG KANDILI

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Sa ngalan ng mahal na Ama, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, sa kapangyarihan ng Diyos Anak, ipagkaloob Mo sa amin ang kapayapaan ng aming buhay at kaluluwa dito sa lupa ngayon at magpakailanman.

 

Panginoon, naririto ang aming puso na kusang ipinagkakaloob sa Iyong kandili, sa Iyong pangangalaga at sa Iyong paglingap.

Panginoon, pagalingin Mo ang aking kaluluwa. Pakalakasin Mo ang aking lupang-katawan. Bigyan Mo ako ng lakas ng kalooban. Bigyan Mo ako ng tibay ng pananampalataya. Bigyan Mo ng tatag ang aking puso. Pakalinisin Mo ang aking kaluluwa. Pawiin Mo ang aking mga pagkakasala. Pagalingin Mo ang aking mga karamdaman. Paglinawin Mo ang aking kaisipan. Paglinawin Mo ang aming pandinig. Pakalinawin Mo ang aming mga paningin. Gawin Mo akong mabilis sa pag-iwas sa pagkakasala.

Panginoon, pakatatagin Mo ako. Pakatibayin Mo ako. Pakalakasin Mo ako.

Panginoon, wala ako kahit kaunti mang lakas datapwat Ikaw na nagbigay sa akin ng buhay, ang magbibigay ng lakas, ang magbibigay ng lahat ng bagay na aking pangangailangan. Una sa lahat, bigyan Mo ako ng isang ganap at taimtim na pagsisisi.

Kung ang aking sariling pagkatao ay nahaharap na sa isang madugong digmaan, pakatatagin Mo ako at huwag bigyan ng puwang ang kahinaan upang ako ay manatili sa Iyo.

Panginoon, paano ako mabubuhay kung wala Ka? Sapagkat Ikaw ang buhay, Ikaw ang daan, at Ikaw rin ang aking tanglaw kaya sa Iyo ay ipinagsusumamo ko sa Iyo na bigyan Mo ako ng ikatitibay ng pananampalataya. Bigyan Mo ako ng ikalalakas ng pag-asa. Mahina ako sapagkat ako ay tao datapwat kung ako ay tutulungan Mo, lalakas ako. Ilayo Mo sa amin ang pangamba. Ilayo Mo sa akin ang pag-aalinlangan at ako ay Iyong pakatibayin upang kung magkagayon, ako at Ikaw ay hindi magkahiwalay dito sa lupa hanggang doon sa kaluwalhatian ng mga langit.

Amen.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal046.htm

http://aristean.org/dasal046.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-04-22
2011-04-22


Revision: 0

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.