DASAL 044

NAGPAPASALAMAT KAMI SA IYO.
LOOBIN MO PO

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

(Kanang kamay sa kaliwang dibdib.)

 

Nagpapasalamat kami sa Iyo, O dakilang Ama ng Sangkalangitan at Sangkalupaan.

Loobin Mo po na magkaisa-isa kaming lubos, magkabuklod-buklod at tulutan Mo rin na huwag magkahiwa-hiwalay sa Iyong piling dito sa lupa hanggang doon sa kaluwalhatian ng Iyong mga Langit.

Amen.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal044.htm

http://aristean.org/dasal044.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-04-06
2012-11-16


Revision: 1

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.