DASAL 041

NARITO ANG AMING PUSO,
SA IYO’Y AMING IPINAGKAKALOOB©

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Panginoon, narito ang aming puso, sa Iyo’y aming ipinagkakaloob ng buong kataimtiman. 

Loobin Mo na maging matatag ako at matibay sa pananampalataya.

Panginoon, lubusin Mo ako.  Pagindapatin sa Iyo ngayon at magpakailanman. 

Siya nawa.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal041.htm

http://aristean.org/dasal041.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-04-06
2012-11-14


Revision: 1

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.