DASAL 039

LUBUSIN MO AKO SA PANANAMPALATAYA.
HUWAG MONG LOOBIN©

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Panginoon, Panginoon, lubusin Mo ako sa pananampalataya. 

Huwag Mong loobin na ako’y mabihag ng mga karumhan na makapagpaparumi nang lubusan sa aking kaluluwa.

Pakahawakan Mo ako. 

Pakalinisin Mo ang aking puso. 

Lagi kang magpaalaala sa akin upang ang aking kahinaan ay mahalinhan ng lakas na magmumula sa Iyo. 

At kung magkagayon nga, hindi ako maaakit ng mga pagkakasala. 

Panatilihin Mo ako ngayon at magpakailanman sa Iyong piling. 

Siya nawa.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal039.htm

http://aristean.org/dasal039.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-04-06
2012-11-14


Revision: 1

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.