DASAL 034

TANGGAPIN MO PO AKO.
LUBUSIN MO PO AKO.

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Panginoon, Panginoon, tanggapin Mo po ako.

Panginoon, Panginoon, lubusin Mo po ako. Pakatibayin Mo ako at huwag pabayaan muli pang magkasala. Iligtas Mo ako sa mahihigpit na pagsubok.

Panginoon, sa gitna ng aking kalungkutan, sa gitna ng aking mga pagdarahop, sa gitna ng aking mga pagdaramdam, sa gitna ng aking mga pamimighati, sa gitna ng kakulangan ng aking puso at diwa sa aral ng Diyos, tulungan Mo ako upang huwag makalimot sa Iyo magpakailan man(?).

Panginoon, huwag Mong pabayaan na makalimot ako kahit isang saglit ng pagdarasal. Abayan Mo ako. Kung ako ay nasa gitna ng kasayahan, kung ako ay nasa gitna ng mga paglilimayon, kung ako ay nasa aking mga paglalakad, kung ako ay nag-aaliw, tulungan Mo ako na huwag makalimot kahit isang saglit.

Panginoon, kung ang aking tanang kamag-anakan ay nakaaligid na sa aking higaan at ako ay saplot ng malubhang karamdaman, tulungan Mo ako. Huwag Mo akong iiwan. Kung aking naririnig ang kanilang mga hikbi at ang patak ng kanilang mga luha ay aking nararamdaman gawa ng aking mahigpit na karamdaman, tulungan Mo ako. Pakalakasin Mo ako at pakatibayin upang ako ay huwag magkasala.

Panginoon, sa sandali ng paghihiwalay ng aking kaluluwa at lupang-katawan, pakatatagin Mo ako, pakatibayin sapagkat alam Mo na ako ay marupok.

Panginoon, kung ang demonyo ay nangagsisipagtalo at ako ay kanilang maagaw, tulungan Mo ako. Huwag Mo akong bibitawan upang di nila ako maagaw at maihulog sa apoy ng Impiyerno.

Ang mga bagay na ito, Panginoon, ay lubos kong ipinagsusumamo sa Iyo ngayon at magpakailanman. Pagindapatin Mo ako sa Iyong piling. Huwag Mo akong bayaang mahiwalay sa Iyo ngayon at magpakailanman dito sa lupa hanggang doon sa kaluwalhatian ng Iyong mga langit.

Amen.

 

(Maupo tayo.)

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal034.htm

http://aristean.org/dasal034.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-23
2012-11-14


Revision: 1

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.