DASAL 028

MAHAL NA BIRHEN NAMING INA,
NARITO KAMI AT NAGSUSUMAMO

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Mahal na Birhen naming Ina, narito kami at nagsusumamo at ipinagmamakaamo namin sa iyo, na hilingin mo sa iyong Anak na si Jesus, na kami ay Kanyang iligtas sa mga pagkakasala.

Ina, damayan mo kami sa lahat ng aming panimdim, sa lahat ng aming mga sakit, sa lahat ng aming karamdaman.

Ina, tulungan mo kami na makapagbagong-buhay. Huwag mo kaming pababayaan. Kalingain mo kami ng iyong bisig na ipinagkandili mo sa aming Panginoon na si Jesus.

Ina, masdan mo kami ng iyong maawaing mga mata at kami ay iyong tulungan na huwag maligaw ng landas ngayon at magpakailanman. Tulungan mo kaming lubos na makapagbalik-loob. Tulungan mo kami na mahango sa mga pagkakasala. Huwag mong pabayaan na maparool ang aming kaluluwa sa apoy ng Impiyerno.

Ina, ikaw ang aming aliw. Ina, ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming tagapamagitan, at sa pamamagitan mo, ay aming kakamtin ang biyayang kapatawaran na aming pinaninikluhod na aming makamit kay Jesus na iyong anak na aming Panginoon.

Siya nawa.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal028.htm

http://aristean.org/dasal028.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-09
2011-01-09


Revision: 0

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.