DASAL 027

NARITO ANG AMING PUSO,
LUBOS NAMING IPINAGKAKALOOB SA IYO

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Panginoon, narito ang aming puso, lubos naming ipinagkakaloob sa Iyo ngayon at magpakailanman. Pakatibayin Mo kami at pakalakasin.

Panginoon, ibigay Mo po sa amin ang kapayapaan ng puso, ng kaluluwa.

Panginoon, lubos Mo kaming pakatatagin sa hinaharap naming kapanganiban.

Panginoon, huwag Mo kaming pababayaan. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming tibay. Wala kaming gabay sa karimlan ng buhay kundi Ikaw. Liwanagin Mo kami. Tanglawan at akayin sa landas ng katarungan, sa landas ng katwiran, upang sa gayon ay hindi kami maligaw ngayon at magpakailanman.

Siya nawa.

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal027.htm

http://aristean.org/dasal027.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-09
2012-11-14


Revision: 1

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.