DASAL 026

IPINAGSUSUMAMO NAMIN SA IYO,
SA PAMAMAGITAN NG KAPANGYARIHAN

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

O dakilang Ama ng sangkalangitan at sangkalupaan, ipinagsusumamo namin sa Iyo, sa pamamagitan ng kapangyarihan Mong walang hanggan, ipagkaloob Mo sa amin ang biyayang kagalingan ng aming kaluluwa at lupang-katawan.

Iligtas Mo, Panginoon, sa mga pagkakasala ang aming kaluluwa. Iligtas Mo rin ang aming mga kahinlog, ang aming mga kalapit-bahay, ang aming mga kaibigan, at ang sambinansaing Pilipinas.

Ipinagsusumamo namin na bigyan Mo kami ng lakas. Bigyan Mo kami ng tibay, ng pagtitiis, at ibayong kalubusan ng pananampalataya sa ikaliligtas ng aming kaluluwa sa apoy ng Impiyerno.

Bigyan Mo po ng lunas ang lahat ng may mga karamdaman na nangandoroon sa pagamutan, ang nasa kani-kanilang mga bahay. Lubusin Mo rin po sila sa pananampalataya sa ikaliligtas ng aming at kanilang kaluluwa sa apoy ng Impiyerno.

Amen.

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal026.htm

http://aristean.org/dasal026.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-09
2012-11-14


Revision: 1

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.