DASAL 024

DINGGIN MO ANG AMING PAGTAWAG.
MASDAN MO KAMI

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Sa ngalan ng mahal na Ama, ng mahal na Anak, sa tunay na pagkakatawang-tao, sa tunay na Diyos, at Espiritu Santo. Amen.

 

Panginoon, Panginoon, Panginoon, dinggin Mo ang aming pagtawag. Masdan Mo kami na sa Iyo ay dumaraing.

Ipagkaloob Mo sa amin ang biyayang kapayapaan.

Ipagkaloob Mo sa amin ang pagkakaisa-isa.

Ipagkaloob Mo sa amin na hindi kami magkahiwa-hiwalay.

Pakalinisin Mo sa lahat ng oras at sandali ang aming puso, ang aming mga pag-iisip, at ang aming kaluluwa.

Panginoon, Ikaw lamang ang aming sandigan, ang aming gabay, ang aming tagapagligtas. Ako'y walang lakas at Ikaw ang inaasahan ko na sasaklolo sa akin sa lahat ng sandali,
lalung-lalo na sa tukso.

Kaya ako'y naririto at kusang napakukupkop sa Iyong mga palad na siyang ipinagdusa Mo sa akin.

Tunay na tunay, aming Panginoon, na ako'y lubhang mahina. Ako ay walang katatagan. Marupok ang aking puso. Madaling tawagin at akitin ng tukso.

Kaya Ikaw ang aking lalapitan sa mga pagkakataon ng aking pagkabuyo sa pagkakasala. Hanguin Mo ako upang hindi ako mabulid sa apoy ng Impiyerno.

Panginoon, tulungan Mo ako ng walang hanggan. Iligtas Mo ang aking kaluluwa.
Pakabanalin Mo ako, pakalinisin, pakatibayin, pakatatagin, upang ako ay maging karapat-dapat na makasama Mo sa kaluwalhatian ng Iyong mga langit.

Siya nawa.

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal024.htm

http://aristean.org/dasal024.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-18
2012-11-14


Revision: 1

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.