DASAL 023

MAGSALITA KA SA AMIN. KAAWAAN MO KAMI.

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Magsidaling tayo.

Sa ngalan ng mahal na Ama, ng mahal na Anak, sa tunay na pagkakatawang-tao, sa tunay na pagka-Diyos, at Espiritu Santo. Siya nawa.

 

Panginoon, Panginoon, Panginoon, magsalita Ka sa amin. Kaawaan Mo kami. Patawarin Mo kami.

Panginoon, Panginoon, nagsisisi ako sa mga pagkakasala na aking nalikha. Datapwat nananalig ako at umaasa na hindi Mo ako pababayaan.

Ipagkaloob Mo sa amin ang pagpapatawad na lubhang kailangan ng aming kaluluwa at buong pagkatao.

Ipagkaloob Mo sa amin ang awang walang hanggan.

Ipadama Mo sa amin ang biyaya, kapatawaran ng aming kaluluwa at lupang-katawan.

Panginoon, Panginoon, lagi Kang makibahagi sa aming mga kaligayahan, gayon din sa aming mga kalungkutan.

Tulungan Mo kami. Akayin Mo ako sa landas patungo sa Iyong kaharian.

Tulungan Mo ako na makapagbagong-buhay.

Tulungan Mo ako na makalimot sa mga pagkakasala ngayon at magpakailanman.

Siya nawa.

 

Sa ngalan ng mahal na Ama, ng mahal na Anak, sa tunay na pagkakatawang-tao, sa tunay na pagka-Diyos, at Espiritu Santo. Siya nawa.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal023.htm

http://aristean.org/dasal023.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-18
2012-11-14


Revision: 1

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.