DASAL 020

IPINAGSUSUMAMO NAMIN SA IYO
NANG BUONG KATAIMTIMAN

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

(Ibigay natin ang ating mga puso. Ilagay natin yaong ating kanang kamay sa kaliwang dibdib.)

 

Panginoon, ipinagsusumamo namin sa iyo nang buong kataimtiman na ipagkaloob Mo sa amin ang lubusang pagbabalik-loob, una ang aming sarili at ang aming kapwa-tao.

Iligtas Mo kami sa anumang kapanganiban.

Iligtas Mo ang aming mga kahinlog.

Iligtas mo ang aming mga kaibigan.

Iligtas Mo ang aming mga kalapit-bahay.

Iligtas Mo ang sangkatauhan sa mga pagkakasala lalung-lalo na, bigyan Mo ng pagkakataong makapagbalik-loob at lubusang tumalikod sa mga pagkakasala ang aming mga kaaway.

Ipagkaloob Mo sa kanila ang isang lubusang pagsisisi at ang buong katapatan sa pananampalataya upang kami, sila at kaming lahat ay maging karapat-dapat na makasama Mo sa kaluwalhatian ng mga langit.

Panginoon, lubusin Mo ang paglawak ng aming kaisipan.

Tulungan Mo ako na makapagpakababa.

Tulungan Mo ako na makaunawa.

Tulungan Mo ako na makapagparaya.

Tulungan Mo ako na maging tapat na mananampalataya.

Tulungan Mo ako sa lubusang pagbabalik-loob sa Diyos.

Ina, hinihingi namin sa iyo nang buong katapatan, bahaginan mo kami ng tibay ng iyong puso sa gawang pagtitiis.

Bahaginan mo kami ng iyong katapatan sa Diyos.

Bahaginan mo kami ng lubos mong kalinisan.

Kung ako ay dinadalaw ng mga kahalayan dulot ng daigdig, tulungan mo ako.

Lubusan mong hawakan ang aking puso upang maging matatag, upang maging matibay, upang maging malakas at lagi nang tapat sa iyong anak na aming Panginoon na si Jesus.

Amen.

 

Sa ngalan ng mahal na Ama, at ng mahal na Anak, sa tunay na pagkakatawang-tao, sa tunay na pagka-Diyos, at Espiritu Santo.

Siya nawa.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal020.htm

http://aristean.org/dasal020.htm

First uploaded:
Last updated:

2010-11-14
2010-11-14


Revision: 0

Copyright 2010 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.