DASAL 018

IPAGKALOOB MO SA AMIN ANG
LUBUSANG KALINISAN NG PUSO©

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

O Diyos, ipagkaloob Mo sa amin ang lubusang kalinisan ng puso, ang ganap na katiwasayan ng kalooban, ang ganap na kalinawan ng isipan, at lubusang manahan Ka sa aming puso upang hindi na mahiwalay ngayon at magpakailanman.

Pakalubusin Mo ako sa pananampalataya.

Pakatiningin Mo ang aking kalooban upang hindi maakit ng tukso dito sa lupa habang ako’y nabubuhay.

At kung dumating ang sandali ng aking pagkamatay sa lupang ibabaw, huwag Mo akong pababayaan. 

Kupkupin Mo ako sa Iyong mga bisig na nagpakahirap at ipinagpakasakit Mo ng dahil sa akin.

Lubos na ipagkaloob Mo sa amin ang patawad sa aming mga sala at loobin Mong huwag nang magkasala ngayon at magpakailanman.

Siya nawa.

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal018.htm

http://aristean.org/dasal018.htm

First uploaded:
Last updated:

2010-11-14
2010-11-14


Revision: 0

Copyright © 2010 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.