DASAL 014

NARIRITO ANG AMING PUSO.
NARIRITO ANG BUO NAMING PAGKATAO.

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

(Yaong inyong kanang kamay sa kaliwang dibdib.)

Panginoon, naririto ang aking puso. Naririto ang buo naming pagkatao. Naririto ang aming kaluluwa na aming ipinangunguyapapa sa Iyong paanan.

Lingapin Mo ako, Panginoon, at huwag pabayaan.

Akayin Mo ako ng Iyong mga bisig.

Kulungin Mo ako at ilapit sa Iyong puso at huwag nang pabayaang malayo ngayon at magpakailanman.

Panginoon, patawarin Mo ako sa aking mga pagkakasalang nagawa.

Panginoon, ihimlay Mo ako sa Iyong kaluwalhatian.

Ganap na Iyong alisin ang marurumi naming kaisipan.

Huwag Mo kaming pabayaan.

Amen.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal014.htm

http://aristean.org/dasal014.htm

First uploaded:
Last updated:

2010-10-07
2010-11-17


Revision: 3

Copyright 2010 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.