DASAL 013

PAGINDAPATIN MO AKO. ITULOT MO
NA MAKAMTAN NG AKING KALULUWA

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Panginoon, pagindapatin Mo ako.

Panginoon, itulot Mo na makamtan ng aking kaluluwa ang kaligtasan sa apoy ng Impiyerno.

Panginoon, pakatatagin Mo ako at pakatibayin.

Panginoon, huwag Mo akong pabayaan na maakit ng kaaway.

Panginoon, kalingain Mo ako sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali. Gawin Mo ako na siyang ako nga.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal013.htm

http://aristean.org/dasal013.htm

First uploaded:
Last updated:

2010-10-07
2012-11-14


Revision: 2

Copyright 2010 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.