DASAL 012

BIGYAN MO PO NG LAKAS ANG AKING PUSO

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Sa ngalan ng mahal na Ama, ng mahal na Anak, sa tunay na pagkakatawang-tao, sa tunay na pagka-Diyos, at Espiritu Santo. Amen.

 

Panginoon, Panginoon, bigyan Mo po ng lakas ang aking puso. 

Bigyan Mo po ng tunay na lakas ng paninindigan ang aking kaluluwa. 

Bigyan Mo po kami ng pagtitiis. 

Pag-ibayuhin Mo po ang aming pananampalataya. 

Patibayin Mo po ang aming mga kalooban. 

Pagkaisa-isahin Mo po kami sa lahat ng oras at sandali.  Ilayo Mo sa aming puso ang pag-aalinlangan. 

Ilayo Mo sa aming puso ang pagkakasala upang kami ay maging karapat-dapat sa Iyo ngayon at magpakailanman. 

Amen.

 

Sa ngalan ng mahal na Ama, ng mahal na Anak, sa tunay na pagkakatawang-tao, sa tunay na pagka-Diyos, at Espiritu Santo.  Amen.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name: 
Website Address:

C:\...\website\dasal012.htm

http://aristean.org/dasal012.htm

First uploaded: 
Last updated:

2010-10-07
2013-08-14


Revision: 4

Copyright 2010 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.