DASAL 011

NARIRITO KAMI AT SA IYO AY TIKLOP-TUHOD NA 
NAGSUSUMAMAO

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

(Manalangin tayo.  Luhod.  Yaong kanang kamay sa kaliwang dibdib.  Yaong noo ay ididikit natin sa sahig.)

 

Panginoon, naririto kami at sa Iyo ay tiklop-tuhod na nagsusumamo na ipagkaloob Mo sa amin ang katahimikan ng sandaigdigan, ang katahimikan ng aming sambahayan, ang katahimikan ng aming puso at kalooban.

Bigyan Mo kami ng pagkakaisa-isa. 

Bigyan Mo kami ng kalubusan ng kapayapaan upang sa gayon ang aming mga puso at kaluluwa ay magkaroon ng biyayang katahimikan at maging karapat-dapat sa Iyo dito sa lupa hanggang doon sa kaluwalhatian ng mga langit.

Amen.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name: 
Website Address:

C:\...\website\dasal011.htm

http://aristean.org/dasal011.htm

First uploaded: 
Last updated:

2010-10-06
2013-08-14


Revision: 4

Copyright 2010 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.