DASAL 010

IPINAGSUSUMAMO NAMIN SA IYO NGAYON 
NA IPAGKALOOB MO SA AMIN

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

(Manalangin tayo.)

 

O dakilang Ama ko ng sangkalangitan at sangkalupaan, ipinagsusumamo namin sa Iyo ngayon na ipagkaloob Mo sa amin ang biyayang kaluwalhatian ng aming mga kaluluwa ang makamit doon sa kalangitan.

Hinihingi namin sa Iyo, Panginoon, dala ng aming lubos na kahinaan, dala ng aming lubos na kahirapan sa pag-unawa sa bagay na Iyong sinasalita, hinihingi namin sa Iyo na lubusin Mo ang aming mga isipan upang lubos naming maunawaan ang mga bagay na ikagagaling ng aming kaluluwa.

Panginoon, inihihingi ko sa Iyo nang paulit-ulit na mangyaring ipagkaloob Mo sa amin ang kapatawaran sa aming mga sala ngayon at magpakailanman.

Amen.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name: 
Website Address:

C:\...\website\dasal010.htm

http://aristean.org/dasal010.htm

First uploaded: 
Last updated:

2010-10-06
2013-08-14


Revision: 4

Copyright 2010 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.