DASAL 009

IPINAGSUSUMAMO NAMIN SA IYO NA 
MANGYARING IPAGKALOOB MO SA AMIN©

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

(Manalangin tayo.)

 

O aming Panginoon ng sangkalupaan at sangkalangitan, ipinagsusumamo namin sa Iyo na mangyaring ipagkaloob Mo sa amin ang lubusang tibay ng kalooban at hinihingi rin namin sa Iyo ang lubusang kapatawaran sa aming mga sala.  Gawin Mo kaming karapat-dapat sa Iyo ngayon at magpakailanman.

Panginoon, huwag Mong tulutan na magkamit ng hina ng kalooban ang bawat isa sa amin.  Tulungan Mo kami na mapawi sa puso ang pag-aalinlangan alang-alang sa ikagagaling ng aming kaluluwa at lupang katawan.

Panginoon, ako’y lubos sa pag-asa na Ikaw lamang ang sa amin ay makatutulong ukol sa ikaliligtas ng aming kaluluwa.  Datapwat alam ko na ako ay gahol o kulang sa pag-asa sa aking lakas sapagkat nasa Iyo lamang ang aming lakas, ang aming tibay, ang aming buong kabuuan . 

Kaya, Panginoon, sa Iyo ako’y naninikluhod.  Gawin Mo akong bingi sa tawag ng pagkakasala.  Gawin Mo akong pipi sa pagkakasala upang sa gayon, ako’y maging karapat-dapat sa Iyo ngayon at magpakailanman.

Panginoon, mangyaring ialis Mo sa aking kalooban ang pag-aalinlangan.  Gawin Mo akong mapagtiis dito sa balat ng lupa upang ako ay maging karapat-dapat na iyong makapiling sa kaluwalhatian ng iyong mga Langit.

Panginoon, alam ko ang aking mga pagkakasala, ang aking pagpapakahina.  Datapwat ako’y walang lakas na ito’y pawiin kaya sa Iyo’y isinasalalay ko, huwag Mo akong pababayaan.

Panginoon, lubos ang aking pasasalamat sa mga biyaya na ipinagkakaloob Mo sa akin, bagaman gawa ng aking kahinaan, kung bakit dumarating ang panahon na winawalang halaga ko ang pagpapala Mo sa akin.  Patawarin Mo ako.  Huwag Mo akong pabayaan na manatili sa ganitong kaisipan.

Panginoon, inihihingi namin  sa Iyo ng lubusang awa ang lahat ng may karamdaman.  Inihihingi namin sa Iyo ng awa ang lubos na nangagsisipaghirap tulad namin ngayon.  Huwag Mo kaming pabayaan. 

Amen.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name: 
Website Address:

C:\...\website\dasal009.htm

http://aristean.org/dasal009.htm

First uploaded: 
Last updated:

2010-10-06
2013-08-14


Revision: 3

Copyright © 2010 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.