DASAL 004

SA IYO’Y INIHAHANDOG KO ANG AKING PUSO,
ANG AKING BUHAY, ANG AKING KALULUWA©

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Panginoon, sa iyo’y inihahandog ko ang aking puso, ang aking buhay, ang aking kaluluwa.

Panginoon, hinihingi ko sa Iyo na pagkaisa-isahin Mo kami ng puso at damdamin.

Panginoon, hinihingi namin sa Iyo na bigyan Mo po ng katahimikan ang sambinansaing Pilipinas.  Lubusin Mo po ang pagtulong sa amin upang sila, ako, kaming lahat, ay magbalik-loob sa Diyos.

Panginoon, loobin Mo na ang sambinansaing Pilipinas ay magkaisa-isa.  Loobin Mo po na lumayo sa amin ang kaguluhan.

Panginoon, hindi ako natatakot humarap sa kamatayan.  Hindi ako natatakot sa nalalapit na digmaan datapwat nangangamba ako at nahihintakutan na mamatay sa gitna ng pagkakasala, kaya hinihingi Ko sa Iyo ng buong kataimtiman, tulungan Mo ako na lubusang makapagsisi ng pagkakasala.

Ipagkaloob Mo sa amin ang lubos na kapatawaran upang kami’y maging karapat-dapat sa Iyo at kung magkagayon, hinihingi ko sa Iyo na papangyarihin Mo na kami ay huwag magkahiwa-hiwalay dito sa lupa hanggang doon sa kaluwalhatian ng mga langit.

Hinihingi ko po sa Iyo, O aming Panginoon, ang lubusang katahimikan ng aming tahanan at ng sambinansaing Pilipinas.

Amen.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name: 
Website Address:

C:\...\website\dasal004.htm

http://aristean.org/dasal004.htm

First uploaded: 
Last updated:

2010-10-06
2013-08-14


Revision: 5

Copyright © 2010 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.