DASAL 003

DINIGIN MO AKO.  IPAGKALOOB MO SA AMIN
ANG LUBOS NA PAGPAPATAWAD©

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Panginoon, dinigin Mo ako.

Panginoon, ipagkaloob Mo sa amin ang lubos na pagpapatawad sa aming mga sala.

Panginoon, pagindapatin Mo ako na makasama sa Iyong sinapupunan.

Panginoon, tunay na ipinagdadalita kong masakit ang aking mga pagkakasala na hindi ko pa napagsisisihan.

Panginoon, akayin Mo ako.  Hawakan Mo ang aking puso upang ako’y lubusang makalayo sa mga pagkakasala dulot ng makasalanang daigdig.

Panginoon, abayan Mo ako.  Ituro Mo sa akin ang dapat gawin upang ako’y maging marapat sa Iyo.

Panginoon, turuan Mo ako na makapagpakasakit at makapagtiis sapagkat ako ay walang lakas, marupok, walang gabay, kaya sa Iyo ako ngayon ay lumalapit upang siya kong maging gabay, upang siya kong maging tanglaw sa madilim na buhay na aking nilalakaran.

Panginoon, patawarin Mo ako sa aking mga sala.

Panginoon, loobin Mo na mangyaring ang aking tanang angkan ay mangagsipagbalik-loob sa Iyo.  Tulungan Mo kami.  Huwag Mo kaming pababayaan ngayon at hanggang sa huling sandali ng aming mga buhay.

Amen.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name: 
Website Address:

C:\...\website\dasal003.htm

http://aristean.org/dasal003.htm

First uploaded: 
Last updated:

2010-10-06
2013-08-14


Revision: 4

Copyright © 2010 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.