DASAL 002

TULUTAN MO NA KAMI AY LUBUSANG MAGKAISA-ISA 
NG PUSO AT DAMDAMIN

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

(Lumuhod tayo.)

 

O Dakilang Ama na sangkalupaan at sangkalangitan,

Tulutan Mo na kami ay lubusang magkaisa-isa ng puso at damdamin upang kami ay hindi mangagkahiwa-hiwalay. 

Huwag Mong pahintulutan na kami ay maakit na gumawa ng mga pagkakasala na sukat ikaparool ng aming kaluluwa sa apoy ng Impiyerno.

Tulutan Mo, Panginoon, na kami ay Iyong makasama, huwag mapahiwalay sa Iyo dito sa lupa hanggang doon sa kaluwalhatian ng Iyong mga langit.

Amen.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name: 
Website Address:

C:\...\website\dasal002.htm

http://aristean.org/dasal002.htm

First uploaded: 
Last updated:

2010-10-06
2013-08-14


Revision: 5

Copyright 2010 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.