DASAL 001

SA IYO’Y INIHAHANDOG KO NG BUONG 
KATAIMTIMAN ANG AMING PUSO©

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Panginoon, sa Iyo’y inihahandog ko ng buong kataimtiman ang aming puso, ang aming buhay, at ang aming kaluluwa.

Panginoon, sa mga pagkakataong ito ay pakalubusin Mo ako sa pananampalataya.  Bigyan Mo ng tibay at lakas ang aking puso upang makapaglingkod sa Iyo ngayon at magpakailanman.

Panginoon, huwag Mong pahintulutan na maakit ako ng aking kaaway.  Huwag Mong pahintulutan na magapi ako ng aming mga kalaban.

Panginoon, lubusin Mo ako, pakatibayin at pagningningin Mo sa aming puso ang aming pananampalataya sa Iyo ngayon at magpakailanman.

Panginoon, pagindapatin Mo ako.  Inihihingi ko rin sa Iyo ng kapahintulutan na mangyaring mapawi ng lubusan ang digmaan.  Gayundin, inihihingi Ko sa Iyo na pagkalooban Mo kami ng katahimikan ng puso, ng kaluluwa at ng buhay.

Panginoon, bigyan Mo ng pagkakaisa-isa o pagkakasundu-sundo ang aming sambahayan.  Pakataimtimin Mo kami sa pananampalataya upang kami ay lubusang magkaisa-isa at huwag magkahiwa-hiwalay dito sa lupa hanggang doon sa kaluwalhatian ng mga langit. 

Amen.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name: 
Website Address:

C:\...\website\dasal001.htm

http://aristean.org/dasal001.htm

First uploaded: 
Last updated:

2010-10-06
2013-08-14


Revision: 6

Copyright © 2010 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.