MGA DASAL AT MGA PANALANGIN
NG ESPIRITU SANTO©
(PRAYERS OF THE HOLY SPIRIT)

Tinipon ni Aristeo Canlas Fernando

Ano ang pagkakaiba ng dasal sa panalangin? Ang dasal ay binibigkas mula sa sauladong pangungusap patungkol sa Diyos (memorized) samantalang ang panalangin ay biglaan at walang paghahanda na pangungusap patungkol sa Diyos na nagmumula sa kalooban o puso.

Maraming mga dasal at mga panalangin ang itinuro at binigkas ng Espiritu Santo. Itinuro Niya ang Sumasampalataya Ako at ang bagong Ama Namin (dalawang bersiyon) at ang wastong paraan ng pagkukrus at ang sasambitin. Sa aming pakikipagsesyon sa Kanya, Siya ay bumigkas ng mga panalangin na aming inulit. Naririto ang unang serye ng mga dasal at mga panalangin na iyon na aking tinipon. Tayo ay matuto sa mga dasal at mga panalanging ito upang ating mapag-alaman kung ano ang ating maisasama sa ating sariling panalangin.

Kadalasan, ang Espiritu Santo ay hindi isinasama ang pagbibigay ng pasasalamat sa Diyos. Ang bahaging ito ay sa atin manggagaling dahil tayo ang nakakaalam ng kung ano ang ating dapat na ipasalamat sa Kanya.

Ang salin sa English ng karamihan sa mga dasal at mga panalangin dito ay matatagpuan sa http://www.geocities.com/peacecrusader888/prayers.htm. Kung may mga mungkahi po kayo upang ang salin sa English ay maging higit na malinaw at maganda, maaari po ninyong ipadala ang inyong email sa address na ito: peacecrusader888@yahoo.com. 

No.

Prayer No.
in English

 

Pamagat o Paksa

1.
2.
3.
4.
5.

--
1
1
2
--

Bendisyon
Dasal
Dasal
Dasal
Dasal

Pagbati sa pagsisimula at pagtatapos ng sesyon
Ang Pagkukrus
Sumasampalataya Ako
Ama Namin (Bersiyon 1)
Ama Naming Diyos (Bersiyon 2)

6.
7.
8.
9.
10.

3
--
--
--
--

Dasal
Dasal
Dasal
Panalangin
Panalangin

Ang Ikaluluwalhati
Aba Ginang Maria (Bersiyon 1)
Aba Ginang Maria (Bersiyon 2)
Mahal na Ina
Mahal na Birhen naming Ina

11.
12.
13.
14.
15.

--
--
--
--
--

Dasal
Panalangin
Panalangin
Panalangin
Panalangin

Bago bumasa ng Bibliya
Pagkukumpisal
Bago magkomunyon
Pagkatapos magkomunyon
Pagkatapos magkomunyon

16.
17.
18.
19.
20.

--
--
--
--
--

Panalangin
Dasal
Dasal
Dasal
Panalangin

Pagtatapos ng misa
Pagluluto
Bago kumain
Pagkatapos kumain
Para sa paglalakbay

21.
22.
23.
24.
25.

--
--
--
--
--

Panalangin
Panalangin
Dasal
Panalangin
Panalangin

Paglilinis ng kaluluwa at lunas sa karamdaman
Para sa maliwanag na isipan
Para sa anghel de la guwardiya
Para sa pagkakaisa-isa
Para sa mamamatay na

26.
27.
28.
29.
30.

--
--
--
--
4

Dasal
Panalangin
Panalangin
Panalangin
Panalangin

Para sa kapanganiban (Sapin-sapin)
Para sa kaligtasan
Gabayan Mo ako
Tanggapin Mo po ako
Ikaw ang aking gabay

31.
32.
33.
34.
35.

5
6
12
14
15

Panalangin
Panalangin
Panalangin
Panalangin
Panalangin

Loobin Mo kami
Hindi ako karapat-dapat
Iligtas sa lahat ng panganib
Maawa Ka
Lubusin Mo ako sa pananampalataya

36.
37.
38.
39.
40.

16
17
18
--
--

Panalangin
Panalangin
Panalangin
Panalangin
Panalangin

Magsalita Ka sa amin
Narito ang aming puso
Dinggin Mo ang aming pagtawag
Kupkupin Mo ako
Isang linyang panalangin

41.
42.
43.
44.
45.

--
11
7, 8
--
--

Panalangin
Panalangin
Panalangin
Panalangin
Panalangin

Patawarin Mo ako
Ipinagsusumamo namin
Aming puso ay sa Iyo ipinagkakaloob
O Dakilang Ama
Sa ngalan ng mahal na Ama

46.
47.
48.
49.
50.

--
9, 10
--
--
13

Panalangin
Panalangin
Panalangin
Panalangin
Panalangin

Huwag Mo akong iiwan
Nalulungkot ang aking puso
Pakalubusin Mo ako
Katapatan sa pananampalataya
Sa Iyong mga palad


1 - PAGBEBENDISYON
(Pagbati ng Espiritu Santo sa pagsisimula at pagtatapos ng sesyon)

Espiritu Santo: Kapayapaan ng Diyos ang maghari sa
inyong mga puso, ngayon at magpakailanman.
Sumainyo ang Panginoon.
Sagot ng mga tao: Salamat po sa pagiging dapat.
Espiritu Santo: SumaAma kayo buhat sa Akin mula sa Ama,
madama nawa ng inyong mga puso
ang init at ningas ng apoy ng Espiritu Santo,
madama nawa ng inyong mga kaluluwa
ang biyayang kapayapaan,
Sumainyo ang Panginoon.
Sagot ng mga tao: Salamat po sa pagiging dapat.

(Pagkatapos na magbendisyon ang Espiritu Santo, ang mga tao ay nagmamano. Sa unang sesyon lamang ito o kung ang tagapakinig ay nahuli, siya ay nagmamano sa kanyang pagdating. Sinasagot naman ng Espiritu Santo ang bawat isa. Heto ang Kanyang sagot. Ang pagmamano ng isang tagapakinig ay ginagawa ng minsan lamang sa araw ng sesyon.)

Pagbati ng mga tao: Mano po, Ama.
Sagot ng Espiritu Santo: Sumaiyo nawa ang grasya ng Diyos
habang ikaw ay nabubuhay.


2 - DASAL

ANG PAGKUKRUS

Sa turo ng Espiritu Santo, kapag tayo ay magkukrus, ito ang ating bibigkasin:

Sa ngalan ng mahal na Ama,
ng mahal na Anak,
sa tunay na pagkakatawang-tao,
sa tunay na pagka-Diyos,
at Espiritu Santo.
Amen.

Ganito ang pamamaraan sa pagkukrus:

1.

Ilagay ang mga daliri ng kanang kamay sa noo at bigkasin "Sa ngalan ng mahal na Ama".

2.

Ibaba ang kanang kamay at ilagay ang mga daliri sa pusod at bigkasin "ng mahal na Anak".

3.

Ilagay ang mga daliri ng kanang kamay sa kasu-kasuan ng kanang balikat (right shoulder joint) at bigkasin "sa tunay na pagkakatawang-tao".

4.

Ilagay ang mga daliri ng kanang kamay sa kasu-kasuan ng kaliwang balikat (left shoulder joint) at bigkasin "sa tunay na pagka-Diyos".

5.

Ilagay ang mga daliri ng kanang kamay muli sa noo at bigkasin "at Espiritu Santo".

6.

Ilagay ang hinlalaki (thumb) ng kanang kamay sa mga labi at bigkasin "Amen".


3 - DASAL

Bilang mga Kristiyano, ating ipinahahayag ang ating mga paniniwala sa sumusunod na dasal. Ang dasal na ito ay itinuro mismo ng Espiritu Santo.

SUMASAMPALATAYA AKO

 Sumasampalataya ako
sa Diyos Ama na makapangyayari sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa.
Sumasampalataya naman ako
kay Jesucristo na iisang Anak ng Diyos,
Panginoon nating lahat, nagkatawang-tao Siya,
lalang ng Diyos Espiritu Santo,
ipinanganak ni Santa Mariang Birhen.
Kaya dahil dito ay lubos ang aking pananampalataya
na Siya ang simula't wakas ng lahat ng mga bagay.
At kung paano ko napanampalatayanan ang mga bagay na ito
ay gayon ko rin pinananampalatayanan na ako ay
maliligtas sa pamamagitan ng iisa Niyang binyag.
At kung paano ko napanampalatayanan ang mga bagay na ito
ay gayon ko rin pinananampalatayanan na Siya at
tanging Siya lamang ang makapagliligtas
sa aking kaluluwa sa apoy ng impiyerno.
Kaya dahil dito ay lubos na isinasalalay ko
sa Kanyang mga palad ang buo kong pagkatao.
Siya nawa.


4 - DASAL

Ang sumusunod na dasal ay ang bagong bersiyon ng "Ama Namin" na itinuro ng Espiritu Santo. Ang isa pang bersiyon nito ay nasa Dasal No. 34.

AMA NAMIN

Ama naming Diyos, nasa langit Ka po, nasa lupa,
nasa lahat Ka po ng Iyong ginawa.
Kaya dahil dito'y lubos ang aming pananampalataya
na Ikaw ang simula't wakas ng lahat ng mga bagay.
Kaya kami'y kusang dumudulog,
lumalapit sa Iyong paanan, at humihingi na ...
Bigyan Mo po kami ngayon ng aming kakainin sa araw-araw,
patawarin Mo po kami sa aming mga kasalanan
para nang pagpapatawad Mo
sa mga nariyan na sa kaluwalhatian Mo.
Ipadama Mo po sa amin ang kapayapaan,
huwag nawa kami mahintulot mahulog sa tukso,
at ipag-adya Mo po kami sa mga dilang masasama.
Siya nawa.


 5 - DASAL

AMA NAMING DIYOS

 Ama naming Diyos,
nasa langit Ka po, nasa lupa,
nasa lahat Ka po ng Iyong ginawa,
Kaya dahil dito ay lubos
ang aming pananampalataya
na Ikaw ang simula at wakas ng mga bagay.
Kayat kami ay dumudulog,
lumalapit sa Iyong paanan at humihingi na ...
Bigyan Mo kami ngayon
ng pagkain ng aming kaluluwa sa araw-araw at
patawarin Mo kami sa aming mga pagkakasala.
Maganap sa amin ang kalooban Mo
para nang nagaganap sa kaluwalhatian ng mga langit
sapagkat Ikaw po, Ama, ang lubos na makapangyarihan,
nasa Iyo ang kaluwalhatian.
Kayat loobin Mo sa amin
na bumahagi ng Iyong kapayapaan
dito sa lupa hanggang doon
sa kaluwalhatian ng mga langit.
Tanggapin Mo ang aming lubos
at taos-pusong pasasalamat
sa ipinagkaloob Mo sa amin
sa mga pagkakataong ito,
sa ikagagaling ng aming kaluluwa at lupang-katawan.
Siya nawa.


6 - DASAL

Ang ikaluluwalhati lagi ng Ama,
ng Anak, at ng Espiritu Santo,
ang sumapuso Ka po namin lagi
ngayon at magpakailanman.
Siya nawa.


7 - DASAL
(DASAL PARA KAY BIRHEN MARIA)

Aba Ginang Maria,
bahaginan mo po kami
ng mahal na grasya,
yamang ikaw po ang pinaglagakan
ng mahal na Ama.

Inang kaibig-ibig,
tulungan mo po kaming masakit
hanggang sa wakas ng daigdig.
Siya nawa.


8 - DASAL

ABA GINANG MARIA

Aba Ginang Maria,
bahaginan mo po kami
ng mahal na grasya,
yamang ikaw po ang pinaglagakan
ng mahal na Ama.

Aba Ginang Maria,
puno ka ng mahal na grasya,
ang Amang Diyos ay sumaiyo,
bukod kang pinagpala
sa tanang babaeng iba
at pagpalain mo rin po kaming
tulad ng pagpapala sa iyo
ng aming Panginoong si Jesus.
Siya nawa.


9 - PANALANGIN

Mahal na Ina,
lalakad akong kasama ka sa gitna ng lagim.
Wala akong ilaw sa landas na puno ng sakit
kaya huwag kang lalayo sa akin.
At ipagtagubilin mo rin po kay Jesus
na aking Panginoon
na ako ay Kanyang tanglawan sa paglakad
dahil Siya ang ilaw at tanging gabay.
Siya nawa.


10 - PANALANGIN

Mahal na Birhen naming Ina,
narito kami at nagsusumamo at ipinagmamakaawa namin sa iyo
na hilingin mo sa iyong anak na si Jesus na kami ay
Kanyang iligtas sa mga pagkakasala.
Ina, damayan mo kami sa lahat ng aming pinimdim,
sa lahat ng aming mga sakit,
sa lahat ng aming mga karamdaman.
Ina, tulungan mo kami na makapagbagong-buhay.
Huwag mo kaming pababayaan.
Kalingain mo kami sa iyong bisig
na ipinagkandili mo sa aming Panginoon na si Jesus.
Ina, masdan mo kami ng iyong maawaing mga mata
at kami ay iyong tulungan na huwag maligaw ng landas,
ngayon at magpakailanman.
Tulungan mo kaming lubos na makapagbalik-loob.
Tulungan mo kami na mahango sa mga pagkakasala.
Huwag mong pabayaan na maparoon
ang aming kaluluwa sa apoy ng impiyerno.
Ina, ikaw ang aming aliw.
Ina, ikaw ang aming sandigan.
Ikaw ang aming tagapamagitan
at sa pamamagitan mo ay aming makakamtan
ang biyayang kapatawaran na aming
pinaninikluhod na makamit kay Jesus
na iyong anak na aming Panginoon.
Siya nawa.


11 - DASAL
(Dasal bago bumasa ng Bibliya)

Panginoong Jesucristo, Ama na tagapagligtas,
Espiritu Santo ng kaliwanagan,
ipagkaloob Mo sa amin ang wastong kaalaman
sa mga bagay na ipagkakaloob Mong
aming maging daan tungo sa Iyong kaluwalhatian.
Siya nawa.


12 - DASAL
(Pagkukumpisal)

Panginoon, lubusin Mo ako.
Panginoon, ipakataimtim Mo ako.
Panginoon, pakalinisin Mo ako.
Gawin Mo akong karapat-dapat
dito sa lupa hanggang doon
sa kaluwalhatian ng Iyong mga langit.
Siya nawa.


13 - PANALANGIN
(BIGKASIN BAGO MAGKUMUNYON)

 Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko.
Inihihingi namin ng tawad
ang aming mga pagkakasala
at tulutan Mo na huwag na naming magawa
sa araw na ito at sa lahat ng oras.
Diyos ko, ipagkaloob Mo po sa amin
ang Iyong dakilang bendisyon at pagpapatawad.
Siya nawa.


14 - PANALANGIN
(BIGKASIN PAGKATAPOS MAGKOMUNYON)

Diyos ko, nagpapasalamat po kami
sa biyayang ipinagkaloob Mo sa amin
sa ikinawala ng aming mga pagkakasala
ngayon at magpakailanman. 
Tulungan Mo po naman kami
na humaba ang aming buhay
at aming magampanan ang loobin
na gawain ng Iyong sarili
upang kami ay makapaglingkod sa aming kapwa-tao,
tuloy lubusang makagaling ng aming mga kaluluwa,
ngayon at magpakailanman.
Siya nawa.


15 - PANALANGIN
(BIGKASIN PAGKATAPOS MAGKOMUNYON)

 Panginoon, Panginoon, Panginoon,
Nagpapasalamat kami sa biyayang
ipinagkaloob Mo sa amin sa mga pagkakataong ito.
At hinahangad namin na paginhawahin Mo kami.
Alisin Mo ang aming mga pagkakasala at kailanman
ay hindi na muling magkasala sa Iyo.
Siya nawa.
 


16 - PANALANGIN
(Panalangin sa pagtatapos ng misa)
(Lumuhod at ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib.)

Panginoon, narito ako at tiklop-tuhod
na nagsusumamo sa Iyo na huwag Mo akong pabayaan.
Subaybayan Mo ako sa lahat ng oras at sandali
sapagkat hindi ko nais na muli pang magkasala sa Iyo.
Biyayaan Mo ako ng Iyong mahal na grasya
upang ako ay manatiling karapat-dapat sa Iyo
buhat dito sa lupa hanggang doon
sa kaluwalhatian ng Iyong mga langit.
Siya nawa.

Pari: Ang inyong misa ay tapos na.
Lahat: Salamat sa Diyos.


17 - DASAL
 (Dasal habang nagluluto)

Panginoon, sa pamamagitan ng kapangyarihan Mo,
itong (pangalan ng niluluto) ay dadami,
ay nagpapalusog, nagpapalakas
at puno ng grasya.
Siya nawa.

(Dasalin ng tatlong ulit.)


18 - DASAL
DASAL BAGO KUMAIN

Bendisyunan Mo po kami, O Panginoon namin,
at ang biyayang tatanggapin namin sa mga oras na ito.
Gawin kaming karapat-dapat ng
Hari ng kaluwalhatiang walang hanggan
na makasalo sa dulang na makalangit.
Siya nawa.

 

19 - DASAL
DASAL PAGKATAPOS KUMAIN

Nagpapasalamat po kami sa Iyo, Panginoon,
dahilan sa pagkaing ipinagkaloob Mo sa amin.
Gawin Mo kaming karapat-dapat
na langing makasalo sa dulang na makalangit.
Siya nawa.


20 - PANALANGIN
(Para sa paglalakbay)

Panginoon, sa Iyong mga palad
isinasalalay ko ang aking buhay, puso at kaluluwa.
Papangyarihin Mo pong mangaligtas ang aking mga iiwanan
gayon din kami sa aming paglalakbay,
at gayon din ang aming mga daratnan.
Ilagay Mo po ang kanilang mga puso,
ilagay Mo po ang aming mga puso,
ang mga puso naming lahat ay
ilagay Mo sa isang mabuti at
mataimtim na pagsisisi
sa aming mga kasalanang nangagawa
at mangyaring kami ay iligtas Mo
sa maliliit at malalaki mang sakuna ng buhay
na maaaring dumating sa aming buhay
at mangyaring iligtas kami sa aming
ipagkakasala ng aming kaluluwa
ngayon at magpakailanman.
Maraming salamat po sa Iyo, Panginoon,
nang walang hanggan,
pasasalamat kalakip ang lubos naming pag-asang
kami ay diringgin Mo sa aming mga pananalangin.
Siya nawa.


21 - PANALANGIN
 (Para sa paglilinis ng kaluluwa at lunas sa karamdaman)

Panginoon, linisin Mo ang lahat kong karumihan.
Panginoon, pawiin Mo ang aking karamdaman.
Sukat na sa isang wika Mo, ako ay gagaling,
ang aking kaluluwa at lupang-katawan.
Siya nawa.


22 - PANALANGIN

Panginoon, liwanagin Mo po ang aming isipan.
Panginoon, ituro Mo sa amin ang matuwid na landas.
Panginoon, akayin Mo ako sa lubos na wastong daan
upang kami ay hindi maligaw
ngayon at magpakailanman.
Siya nawa.


23 - DASAL
 (Dasal para tawagin ang anghel de la guwardiya)

Panginoon, tulutan Mo ako na manantili sa kaligtasan
at pangangalaga ng Iyong mahal na anghel
na aking tagapagtanod.
Siya nawa.


24 - PANALANGIN
 (Para sa pagkakaisa-isa)
(Ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib.)

Nagpapasalamat kami sa Iyo,
O Dakilang Ama ng sangkalangitan at sangkalupaan.
Loobin Mo po na magkaisa-isa kaming lubos,
magkabuklod-buklod at
tulutan Mo rin na huwag magkahiwa-hiwalay
sa Iyong piling dito sa lupa hanggang sa
kaluwalhatian ng Iyong mga langit.
Siya nawa.


25 - PANALANGIN
(Panalangin ng taong malapit ng mamatay)

Panginoon, patawarin Mo po ako
sa lahat ng aking mga kasalanan.
Kupkupin Mo po ako
sa iyong mga bisig at palad.
Siya nawa.


Ang dasal na ito ay napakahalaga para sa ating kaligtasan mula sa anumang panganib. Isaulo ito ang bigkasin tuwi na. Ang ibig sabihin ng Akdodam, sang-ayon sa Espiritu Santo, ay 'Diyos ko'. Sa pagbigkas nitong dasal, maaaring gamitin ang 'Diyos ko' o 'Jesus ko' o 'Panginoon ko' sa halip na Akdodam kung alangan sa paggamit ng katagang ito.

26 - DASAL

 Sapin-sapin man pong panganib
ang sa amin ay dumating,
magdaraang parang hangin
kung Ikaw po, Ama, ang tatawagin.
Akdodam. Akdodam. Akdodam.


27 - DASAL
(Dasal para sa kaligtasan)

O Diyos ko, patawarin Mo kami sa mga sala.
Iligtas Mo kami sa apoy ng impiyerno.
O Diyos ko, ilayo Mo po sa amin ang kapootan Mo at galit.
Maawa Kang ipatawad ang aming mga sala.
Tiklop-tuhod kaming magpapakasakit upang
matamo ang kapayapaan ng daigdig.
Siya nawa.


28 - PANALANGIN
(Ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib.)

Panginoon, narito ang aming puso
sa Iyo ay aming inihahandog ng buong kataimtiman.
Gabayan Mo kami upang kami
ay hindi maligaw sa landas na dapat tahakin
ng bawat isa sa amin dito sa lupa
hanggang doon sa kaluwalhatian
ng Iyong mga langit.
Siya nawa.


29 - PANALANGIN

 Panginoon,
tanggapin Mo po kami. Pagindapatin.
Loobin Mo po ang aming mga puso
ay maging malinis at karapat-dapat.
Panginoon, pagindapatin Mo ako
na dinigin sa mga karaingan.
Huwag nang muling magkasala at
manatili ako sa tibay ng pananampalataya.
Siya nawa.


30 - PANALANGIN

Panginoong Jesucristo,
Ikaw lang po ang aking gabay,
ang aking tanglaw, ang aking tagapagligtas,
at maliban sa Iyo ay wala na.
Kaya huwag Mo po akong pababayaan.
Wala akong ibang karamay kundi Ikaw.
Siya nawa.


31 - PANALANGIN

Panginoon, loobin Mo kami na magkamit
ng biyayang kapayapaan.
Ang aming kaluluwa ay pakailigtas Mo
sa apoy ng impiyerno.
Huwag Mong tulutan na aming madama nang lubusan
ang lubhang kaguluhan at kahirap-hirapang buhay
dito sa balat ng lupa.
Kupkupin Mo kami nang mapagpala Mong bisig
na nagpakasakit at nagpakahirap
ng dahil sa aking mga sala.
Siya nawa.


32 - PANALANGIN

Panginoon, hindi ako karapat-dapat
datapwat sa pamamagitan Mo, ako ay maliligtas.
Panginoon, hindi dahilan ang aking kahinaan,
ang aking karupukan, sapagkat inaasahan ko
na hindi Mo ako pababayaan.
Iligtas Mo kami sa mahihigpit na pagsubok.
Iligtas Mo kami sa tukso at iba pang masasama.
Siya nawa.


33 - PANALANGIN

Panginoon, hindi ako karapat-dapat sa paglapit sa Iyo
sapagkat ako'y makasalanan.
Datapwat Ikaw ang aking gabay at tanging sandigan
kayat ako'y naririto at lakas-loob na lumalapit sa Iyo
at humihingi na iyong iligtas sa lahat ng panganib
na sa ngayon ay mangyayaring dumating sa aking buhay.
Bigyan Mo ako ng katatagan sa pananampalataya
upang hindi maakit ng aking kaaway.
Bigyan Mo ako ng lakas upang hindi maakit
ang aking katawan at kaluluwa sa mga pagkakasala.
Bigyan Mo ako ng tatag upang hindi ako matakot sa kamatayan.
Dahil dito, hinihingi ko sa Iyo
ng buong kataimtiman ang aking kaligtasan,
gayon din, ipinagsusumamo ko sa Iyo
ang lubos na pagkakaisa't isa at
ipagkakaisa-isa ng buo kong angkan.
Siya nawa.


34 - PANALANGIN

Panginoon, Panginoon, Panginoon, maawa ka.
Panginoon, pagindapatin Mo kami.
Panginoon, pabukalin Mo sa amin
ang pag-ibig na walang hanggan.
Panginoon, tulungan Mo ako
na mapagtiisan ang lahat ng hirap na ito.
Palakasin Mo ang aming puso
upang ganap naming matanggap
ang lahat ng mga upasala,
upang aming malakas na matanggap
ang lahat ng sa amin ay igagawad ng kaaway.
Tulungan Mo ako na maging matibay
buhat ngayon at magpakailanman.
Gawin Mo akong karapat-dapat sa Iyo, O Panginoon.
Gawin Mo ako na maging matapang para sa Iyo, Panginoon.
Gawin Mong mahina ang aking loob para sa Iyo, Panginoon.
Tulungan Mo ako. Kahabagan Mo ako.
Lagi Mo akong susubaybayan.
Huwag Mo akong pababayaan
buhat ngayon hanggang sa oras ng aking kamatayan.
Siya nawa.


35 - PANALANGIN

Panginoong Jesucristo,
lubusin Mo ako sa pananampalataya.
Huwag Mong loobin na ako
ay mabihag ng mga karumihan
na makapagpaparumi nang lubusan
sa aking kaluluwa.
Pakahawakan Mo ako.
Pakalinisin Mo ang aking puso.
Lagi Kang magpaalaala sa akin
upang ang aking kahinaan
ay mahalinhan ng lakas
na magmumula sa Iyo.
At kung magkagayon nga,
hindi ako maakit ng mga pagkakasala.
Panatilihin Mo ako
ngayon at magpakailanman sa Iyong piling.
Siya nawa.


36 - PANALANGIN

Panginoon, Panginoon, Panginoon,
magsalita Ka sa amin. Kaawaan Mo kami. Patawarin Mo kami.
Panginoon, Panginoon, nagsisisi ako
sa mga pagkakasala na aking nalikha.
Datapwat nananalig ako at umaasa na hindi Mo ako pababayaan.
Ipagkaloob Mo sa amin ang pagpapatawad
na lubhang kailangan ng aming kaluluwa at buong pagkatao.
Ipagkaloob Mo sa amin ang awang walang hanggan.
Ipadama Mo sa amin ang biyaya,
kapatawaran ng aming kaluluwa at lupang-katawan.
Panginoon, Panginoon,
lagi Kang makibahagi sa aming mga kaligayahan,
gayon din sa aming mga kalungkutan.
Tulungan Mo kami. Akayin Mo ako
sa landas patungo sa Iyong kaharian.
Tulungan Mo ako na makapagbagong-buhay.
Tulungan Mo ako na makalimot sa mga pagkakasala
ngayon at magpakailanman.
Siya nawa.


37 - PANALANGIN

Panginoon, narito ang aming puso.
Lubos naming ipinagkakaloob sa Iyo
ngayon at magpakailanman.
Pakatibayin Mo kami. Pakalakasin.
Panginoon, ibigay Mo po sa amin
ang kapayapaan ng puso at ng kaluluwa.
Panginoon, lubos Mo kaming pakatatagin
sa hinaharap naming kapanganiban.
Panginoon, huwag Mo kaming pababayaan.
Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming tibay.
Wala kaming gabay sa karimlan ng buhay kundi Ikaw.
Liwanagin Mo kami, tanglawan at akayin
sa landas ng katarungan, sa landas ng katwiran,
nang sa gayon ay hindi kami maligaw
ngayon at magpakailanman.
Siya nawa.


 38 - PANALANGIN

Panginoon, Panginoon, Panginoon,
dinggin Mo ang aming pagtawag.
Masdan Mo kami na sa Iyo ay dumaraing.
Ipagkaloob Mo sa amin ang biyayang kapayapaan.
Ipagkaloob Mo sa amin ang pagkakaisa-isa.
Ipagkaloob Mo sa amin na hindi kami magkahiwa-hiwalay.
Pakalinisin Mo sa lahat ng oras at sandali
ang aming puso, ang aming mga pag-iisip,
at ang aming kaluluwa.
Panginoon, Ikaw lamang ang aming sandigan,
ang aming gabay, ang aming tagapagligtas.
Ako'y walang lakas at Ikaw ang inaasahan ko
na sasaklolo sa akin sa lahat ng sandali,
lalung-lalo na sa tukso.
Kaya ako'y naririto at kusang napakukupkop
sa Iyong mga palad na siyang ipinagdusa Mo sa akin.
Tunay na tunay, aming Panginoon,
na ako'y lubhang mahina.
Ako ay walang katatagan. Marupok ang aking puso.
Madaling tawagin at akitin ng tukso.
Kaya Ikaw ang aking lalapitan sa mga pagkakataon
ng aking pagkabuyo sa pagkakasala.
Hanguin Mo ako upang hindi ako mabulid
sa apoy ng impiyerno.
Panginoon, tulungan Mo ako ng walang hanggan.
Iligtas Mo ang aking kaluluwa.
Pakabanalin Mo ako, pakalinisin, pakatibayin, pakatatagin,
upang ako ay maging karapat-dapat na makasama Mo
sa kaluwalhatian ng Iyong mga langit.
Siya nawa.


39 - PANALANGIN

Panginoon, kupkupin Mo ako.
Panginoon, pakadalisayin Mo ako.
Panginoon, kahabagan Mo ako. Iligtas Mo ako.
Akayin Mo ang aking kapwa-tao
tungo sa pagbabalik-loob.
Patawarin Mo kami sa aming mga pagkakasala,
ang aming mga kahinlog, ang aming mga anak,
ang aming mga kamag-anak,
ang aming ina, ang aming ama,
ang aming mga kalapit-bahay, ang sangkatauhan,
lalung-lalo na yaong aming mga kaaway.
Siya nawa.


40 - PANALANGIN
(Maaring sambitin kahit isang linya lamang
kahit na kailan, kahit na saan, at kahit na ano ang ginagawa.)

 Panginoon, huwag Mo kaming pababayaan.
Panginoon, lagi Mo kaming hanguin sa kagipitan.
Panginoon, sa Iyong mga palad ko isinasalalay ang aking kaligtasan.
Panginoon, huwag Mo pong pahintulutan na maagaw ako ng tukso.
Panginoon, Ikaw na po ang bahala sa akin.


41 - PANALANGIN

 O Jesus ko, patawarin Mo ako sa aking mga sala.
Gawin Mong matibay at malinis ang aking puso
upang hindi maakit ng tukso kailanman.
O Jesus ko, naririto ang aking puso,
naririto ang aking kaluluwa na pakalinisin Mo
upang buhat ngayon ay maging karapat-dapat sa Iyo.
O Jesus ko, sa Iyong mga palad isinasalalay ko
ang aking puso, ang aking buhay, ang aking kaluluwa.
Siya nawa.


42 - PANALANGIN
(Isang bahagi nito ay nasa Panalangin No. 11)

Panginoon, ipinagsusumamo namin
na bigyan Mo kami ng lakas.
Bigyan Mo kami ng tibay ng pagtitiis
at ibayong kalubusan ng pananampalataya
sa ikaliligtas ng aming kaluluwa
sa apoy ng impiyerno.
O Diyos, ipagkaloob Mo po sa amin
ang lubusang kalinisan ng puso,
ang ganap na katiwasayan ng kalooban,
ang ganap na kalinawan ng isipan,
at lubusang manahan Ka sa aming puso
upang hindi na mahiwalay
ngayon at magpakailanman.
Tulungan Mo kami. Akayin Mo ako
sa landas patungo sa Iyong kaharian.
Siya nawa.


43 - PANALANGIN
 (Isang maliit na bahagi nito ay nasa mga Panalangin No. 7 at 8)

Panginoon, narito ang aming puso,
sa iyo ay aming ipinagkakaloob ng buong kataimtiman.
Loobin Mo na maging matatag ako
at matibay sa pananampalataya.
Panginoon, lubusin Mo ako.
Pagindapatin sa Iyo ngayon at magpakailanman.
Siya nawa.
Hindi ako karapat-dapat, Panginoon,
datapwat sa pamamagitan
ng Iyong pagtulong sa akin,
ako ay umaasa na magiging
karapat-dapat dito sa lupa hanggang doon
sa kaluwalhatian ng iyong mga langit.
Panginoon, huwag Mo akong pabayaan.
Panginoon, damayan Mo ako sa lahat ng sandali,
sa gitna ng aking mga kahirapan,
sa gitna ng aking mga kauhawan sa aral ng Diyos,
tulungan Mo ako at huwag pabayaan.
Huwag Mong pabayaan na makalimot ako
kahit isang saglit sa pagdarasal.
Tulungan Mo ako na maging malinis
ngayon at magpakailanman.
Tulungan Mo ako na maging matatag,
maging matibay sa pananampalataya
upang hindi maakit ng tukso dito sa lupa.
Panginoon, nalalaman ko na ako ay mahina,
kayat Ikaw ang aking lakas.
Nalalaman ko na ako ay nasa gitna ng panganib
kayat iligtas Mo ako.
Huwag Mong ilayo sa amin ang mapagpala Mong bisig
na siyang nag-andukha mula't mula
ng aking pagkatao upang ako
ay hindi maakay ng tukso.
Iligtas Mo ako sa apoy ng impiyerno
sa gitna ng aking pagkakaramdam.
Tulungan Mo ako at huwag pabayaan
na maakit ng tukso sa gitna ng aking pagdarahop.
Tulungan Mo ako na huwag makalimot
sa gitna ng panganib.
Kung ang aking tanang kamag-anakan
ay nakaligid na sa akin upang lisanin ang daigdig,
tulungan Mo ako at huwag pababayaan.
Ano pa at ako ay Iyong tulungan
sa lahat ng oras, sa lahat ng saglit.
Panginoon, lubos kong pinasasalamatan
ang mga bagay na ipinagkaloob sa akin
at tulungan Mo rin sa lahat ng sandali
ng aking kahirapan ng kalooban
kung ako'y inuusig na, kung ako ay dumaranas na
ng walang kapantay na hirap.
Tulungan Mo ako at huwag pababayaan.
Salamat, Panginoon. Salamat ng walang hanggan
sa pagbibigay-biyaya Mo sa akin
at kabusugan ng aking kaluluwa.
Huwag Mong bayaang ako'y muling maguton at mauhaw
sa Iyong mga pag-ibig, sa Iyong mga aral.
Kaya dahil dito, naririto ako upang sa Iyo
ay lubusang magpakupkop ng buong kataimtiman.
Siya nawa.


44 - PANALANGIN

O Dakilang Ama ng sangkalangitan at sangkalupaan,
ipinagsusumamo namin sa Iyo,
sa pamamamagitan ng kapangyarihan Mong walang hanggan,
ipagkaloob Mo sa amin ang biyayang kagalingan
ng aming kaluluwa at lupang-katawan.
Iligtas Mo, Panginoon, sa mga pagkakasala ang aming kaluluwa.
Iligtas Mo rin ang aming mga kahinlog,
ang aming mga kalapit-bahay at ang aming mga kaibigan.
Ipinagsusumamo namin na bigyan Mo kami ng lakas,
bigyan Mo kami ng tibay, ng pagtitiis
at ibayong kalubusan ng pananampalataya
sa ikaliligtas ng aming kaluluwa sa apoy ng impiyerno.
Bigyan Mo po ng lunas ang lahat ng may mga karamdaman
na nandoroon sa pagamutan, ang nasa kani-kanilang mga bahay.
Lubusin Mo rin po sila sa pananampalataya
sa ikaliligtas ng aming at kanilang kaluluwa
sa apoy ng impiyerno.
Siya nawa.


45 - PANALANGIN

 Sa ngalan ng mahal na Ama,
sa kapangyarihan ng Espiritu Santo,
sa kapangyarihan ng Diyos Anak,
ipagkaloob Mo sa amin ang kapayapaan
ng aming buhay at kaluluwa dito sa lupa
ngayon at magpakailanman.
Panginoon, naririto ang aming puso
na kusang ipinagkakaloob sa Iyong kandili,
sa Iyong pangangalaga at sa Iyong paglingap.
Panginoon, pagalingin Mo ang aking kaluluwa.
Pakalakasin Mo ang aking lupang-katawan.
Bigyan Mo ako ng lakas ng kalooban.
Bigyan Mo ako ng tibay ng pananampalataya.
Bigyan Mo ng tatag ang aking puso.
Pakalinisin Mo ang aking kaluluwa.
Pawiin Mo ang aking mga pagkakasala.
Pagalingin Mo ang aking mga karamdaman.
Paglinawin Mo ang aking kaisipan.
Paglinawin Mo ang aming pandinig.
Pakalinawin Mo ang aming mga paningin.
Gawin Mo akong mabilis sa pag-iwas sa pagkakasala.
Panginoon, pakatatagin Mo ako. Pakatibayin Mo ako.
Pakalakasin Mo ako.
Panginoon, wala ako kahit kaunti mang lakas
datapwat Ikaw na nagbigay sa akin ng buhay
ang magbibigay ng lakas, ang magbibigay ng
lahat ng bagay na aking pangangailangan.
Una sa lahat, bigyan Mo ako ng isang ganap
at taimtim na pagsisisi.
Kung ang aking sariling pagkatao
ay nahaharap na sa isang napakalaking kaguluhan,
pakatatagin Mo ako at huwag bigyan
ng puwang ang kahinaan upang ako ay manatili sa Iyo.
Panginoon, paano ako mabubuhay kung wala ka?
Sapagkat Ikaw ang buhay, Ikaw ang daan
at Ikaw rin ang aking tanglaw.
Kaya sa iyo ay ipinagsusumamo ko na
bigyan Mo ako ng ikatitibay ng pananampalataya.
Bigyan Mo ako ng ikalalakas ng pag-asa.
Mahina ako sapagkat ako ay tao.
Datapwat kung ako ay tutulungan Mo, lalakas ako.
Ilayo Mo sa akin ang pangamba.
Ilayo Mo sa akin ang pag-aalinlangan
at ako ay Iyong pakatibayin upang kung magkagayon,
ako at Ikaw ay hindi magkahiwalay
dito sa lupa hanggang doon
sa kaluwalhatian ng mga langit.
Siya nawa.


46 - PANALANGIN

Panginoon, Panginoon, huwag Mo akong iiwan.
Panginoon, diligin Mo po ng luha ang aking mga pagkakasala
upang Iyong mapatunayan at maipakilala
ang lubos kong pagsisisi.
Panginoon, tulungan Mo ako.
Pakahugasan Mo ang buo kong pagkatao at kaluluwa
upang maging karapat-dapat sa Iyo dito sa lupa
hanggang doon sa kaluwalhatian ng mga langit.
Panginoon, huwag Mo akong ihihiwalay.
Itago Mo ako sa Iyong puso
na tigib ng pagdurusa dahil sa aking pagkakasala.
Huwag Mo akong pabayaan.
Sapagkat ako'y mahina, kayat ako'y pakalakasin Mo.
Sapagkat ako'y marupok, kayat ako'y pakatibayin Mo.
Sapagkat ako'y duwag, kayat ako'y pakatapangin Mo.
Huwag Mo akong ihihiwalay sa Iyo.
Subaybayan Mo ako ng Iyong mga mata na puno ng awa.
Akayin Mo ako ng bisig Mo na nagpakahirap
at nagpakasakit dahil sa akin.
Siya nawa.


47 - PANALANGIN
(Ang unang bahagi nito ay ang Panalangin No. 9 at
ang ikalawang bahagi ay ang Panalangin No. 10.)

Panginoon, Panginoon, Panginoon,
nalulungkot ang aking puso.
Naninimdim ang aking kaluluwa
sapagkat talastas ko na ako ay hindi karapat-dapat.
Datapwat sa pamamagitan ng kapangyarihan mong walang hanggan
ay mangyaring pagindapatin Mo upang sa gayon,
Ikaw, ako, ay magkapiling ng ganap sa kaluwalhatian ng mga langit.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa Iyo
datapwat sa isang wika Mo lamang,
sukat makagaling ng kaluluwa ko
at makalunas sa aking mga sala.
Panginoon, Panginoon, hindi ako karapat-dapat
magpatuloy sa Iyo datapwat sa isang wika Mo lamang,
sukat makagaling ng kaluluwa ko
at makahugas ng mga kasalanan ko.
Panginoon, Panginoon, halika sa aming puso
buhat ngayon Ikaw ang mamahay.
Ilayo Mo sa akin ang pangamba.
Ilayo Mo sa akin ang katakutan.
Bigyan Mo ako ng katiwasayan at kapayapaan.
Tulungan Mo ang lahat ng aking kapwa-tao
upang sa gayon, matututo sila ng pagbabalik-loob sa Iyo.
Panginoon, kahabagan Mo ako. Patawarin Mo ako.
Panginoon, kahabagan Mo ang aking mga hinlog.
Patawarin Mo sa kanilang mga pagkakasala.
Siya nawa.


 48 - PANALANGIN
 (Isang bahagi nito ay ang Panalangin No. 13.)

Panginoon, pakalubusin Mo ako sa pananampalataya.
Pakatiningin Mo ang aking kalooban
upang hindi maakit sa tukso dito sa lupa
habang ako'y nabubuhay.
At kung dumating ang sandali
ng aking pagkamatay sa lupang ibabaw,
huwag Mo akong pababayaan.
Kupkupin Mo ako sa Iyong mga bisig na nagpakahirap
at ipinagpakasakit Mo ng dahil sa akin.
Lubos na ipagkaloob Mo sa amin ang patawad
ng aming mga sala at loobin Mong
huwag nang magkasala ngayon at magpakailanman.
Siya nawa.


49 - PANALANGIN

Panginoon, ipagkaloob Mo sa kanila
ang isang lubusang pagsisisi
at ang buong katapatan sa pananampalataya
upang kami, sila at kaming lahat
ay maging karapat-dapat na makasama Mo
sa kaluwalhatian ng mga langit.
Panginoon, lubusin Mo
ang paglawak ng aming kaisipan.
Tulungan Mo ako na makapagpakababa.
Tulungan Mo ako na makaunawa.
Tulungan Mo ako na makapagparaya.
Tulungan Mo ako na maging tapat na mananampalataya.
Tulungan Mo ako sa lubusang pagbabalik-loob sa Diyos.
Siya nawa.


50 - PANALANGIN
 (Sabihin lagi sa Panginoon ng may pananampalataya at pagtitiwala.)

Panginoon, sa Iyo pong mga palad ko
isinasalalay ang aking buong puso at kaluluwa.


[Back to Home Page] [Back to Topics in Pilipino] [Back to Top]

© Aristeo Canlas Fernando 2000
All rights reserved.