AUDIO FILES OF SESSIONS WITH THE HOLY SPIRIT©

ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo

A.       DASAL AT DALANGIN

1.       Dinggin Mo ang aming pagtawag – http://aristean.org/dasal.htm - No. 38

2.       Ipagkaloob Mo sa amin ang pagkakaisa-isa ng puso at damdamin

3.       Loobin Mo kami na magkamit ng biyayang kapayapaan – http://aristean.org/dasal.htm - No. 31

4.       Huwag Mo akong iiwan – http://aristean.org/dasal.htm - No. 46

5.       Magsalita Ka sa amin – http://aristean.org/dasal.htm - No. 36

6.       Ipagkaloob Mo sa amin ang ibayong kalinisan ng puso

7.       Ipinagsusumamo namin sa Iyo na mangyaring ipagkaloob Mo sa amin

8.       Ama Namin at Sumasampalataya – http://aristean.org/dasal.htm - No. 4 and No. 3

9.       Sa Iyo’y inihahandog ko ng buong kataimtiman

10.   Dinggin Mo ako

11.   Sumasampalataya at Ama Namin – http://aristean.org/dasal.htm - No. 3 and No. 4

12.   Ilagay natin sa kaliwang dibdib ang kanang kamay

13.   Pagindapatin Mo ako

14.   Bigyan Mo po ng lakas ang aking puso

15.   Pagindapatin Mo ako

16.   Tulutan Mo na ako ay maging malinis

17.   Naririto kami sa Iyong paanan

18.   Mangyaring ako ay Iyong palakasin

19.   Pakatatagin Mo ako

20.   Aba Ginang Maria – http://aristean.org/dasal.htm   - No. 7 and No. 8

21.   Ama Namin  - http://aristean.org/dasal.htm  - No. 4

22.   Sumasampalataya ako  - http://aristean.org/dasal.htm  - No. 3

23.   Sa pamamagitan ng Iyong kaarawan

24.   Pagsisisi

25.   Kupkupin Mo ako

26.   Magsidalangin tayo

 

B.       SERMON

1.       Part 1/4 – Kailangang masaktan para maalaala ang Diyos

2.       Part 2/4 – Pagpasan ni Jesus ng krus

3.       Part 3/4 – Baguhin ang sarili

4.       Part 4/4 – Ilayo sa puso ang kagalitan

5.       Part 1/7 – June 5, 1983 – transcription in http://aristean.org/sermon002.htm

6.       Part 2/7 – June 5, 1983

7.       Part 3/7 – June 5, 1983

8.       Part 4/7 – June 5, 1983

9.       Part 5/7 – June 5, 1983

10.   Part 6/7 – June 5, 1983

11.   Part 7/7 – June 5, 1983

12.   Part 1/3 – Sermon sa Pasko

13.   Part 2/3 – Sermon sa Pasko

14.   Part 3/3 – Sermon sa Pasko

15.   Ano ang Pasko

16.   Part 1/3 - Panambitan – transcription in http://aristean.org/sermon001.htm

17.   Part 2/3 - Panambitan

18.   Part 3/3 - Panambitan

19.   Part 1/6 – Ang pag-asa ni Jesucristo

20.   Part 2/6 – Hinatak ang kamay at paa

21.   Part 3/6 – Ako’y nauuhaw

22.   Part 4/6 – Nag-akala ka

23.   Part 5/6 – Nanglait ka

24.   Part 6/6 – Ang anay

 

C.      BIBLE STUDY

1.       2 Corinthians 3:6-11

2.       2 Corinthians 3:12-16 – Part 1/3

3.       2 Corinthians 3:12-16 – Part 2/3

4.       2 Corinthians 3:12-16 – Part 3/3

5.       John 14:28-31

6.       John 17:1-5

7.       John 1 – Part 1 of 2

8.       John 1 – Part 2 of 2

D.      PAHAYAG

1.       Langit at Impiyerno

2.       Anak sa pagkakasala

3.       Huwag kang pumatay

4.       May 5 at May 23 na mga kapanganakan

5.       Sino ang makakapaghugas ng paa?

6.       Ang kahulugan ng pahuhugas ng paa

7.       Usapan kapag nadalo ng session

8.       Halaga ng bendisyon ng Ama at ng pagdalo sa session

9.       Ang iglesya ay kayo

10.   Part 1 – Creation of archangels and Gumamela Celis

11.   Part 2 – Si Luzbelle at ang kanyang tagasunod itinapon mula sa Kalangitan

12.   Part 3 – Ang Kaban ng Tipan at parusa kay Maria

13.   Part 4 – Kapanganakan ni Maria

14.   Si Marcial Aguila at ang kanyang sakit sa baga

15.   Ang katawang lupa ay bahay ng kaluluwa

16.   Darating ang araw mag-aapoy ang lupa

17.   Naaawa Ako sa inyo

18.   Pagdadala ng patay sa simbahan

19.   Tatlong araw + 40 araw

20.   Sa ikatlong araw nabubuhay ang tao

21.   Part 1 – Significance of crucifixion

22.   Part 2 – Significance of crucifixion

23.   Part 3 – Significance of crucifixion

24.   Apat ang pako kay Jesus

25.   Pagtusok ni Longhino kay Jesus

26.   Kung may ibang pahayag

27.   Si Jesus ang Diyos ng mga diyos

28.   Alas-doce impunto nang mamatay si Jesus

29.   Little learning is dangerous

30.   Huwag magtapon ng perlas sa babuyan

31.   Part 1 – Tatlong 24 oras

32.   Part 2 – Tatlong 24 oras

33.   Bumalik sa laman at buto

34.   Pagpasok sa saradong silid

35.   Eksena sa ascension

36.   Part 1 – Sabbath

37.   Part 2 – Sabbath

38.   Hindi pagkain ng baboy ng mga Muslim

39.   Pinagbabawal na kainin

40.   Masakit sa isang kamag-anak

41.   Pinakamalapit na kamag-anak ang asawa

42.   Higit na matimbang ang tubig kaysa dugo

43.   San Miguel at Lucifer tunay na magkapatid

44.   Patotoo na mayroong kaluluwa

45.   Spirit and soul

46.   Mga nilalang sa universe

47.   Huling henerasyon

48.   Nasaan ang Langit?

49.   Nasaan ang Impiyerno?

50.   Ang Langit at ang Impiyerno

51.   Si San Miguel at si Bekah

52.   Impiyerno – nasa kailaliman

53.   Nakadestino na ang kaluluwa

54.   Kailan ang Huling Araw?

55.   Destinasyon ng mga kaluluwa

56.   Beings from outer space

57.   Magagawa ng Diyos at ng Demonyo

58.   Alin ang kinatatakutan?

59.   Ang Demonyo

60.   Kapakinabangan ng tao sa Diyos

61.   Luluhod kay Jesucristo

62.   Dalawang babae

63.   Mga anak ng kapatid ni Clarita

64.   Pinakamalapit na kamag-anak ng isang tao

65.   Higit na matimbang ang tubig kaysa dugo

66.   Ganap na pag-ibig sa Diyos

67.   Ninos Inocentes

68.   Florante at Laura

69.   Bakit naghihirap ang bayan?

70.   Binigyan Ko ang tao ng sarili nilang pag-iisip

71.   Magsipagbago na kayo

72.   Ostiya – upang malayo sa matitinding karamdaman

73.   Ang tao ang nagtalaga sa kanyang sarili na walang Diyos

74.   Ang liwanag ay nagliliwanag

75.   Ang salawal na ibinigay ng ating mga magulang – Related to A105

76.   Santa Teresita

77.   Tunay na pag-aari ng isang tao

78.   Mga huhugutin mula sa iba’t ibang relihiyon

79.   Kasinungalingan at katotohanan, Part 1 of 2 

80.   Kasinungalingan at katotohanan, Part 2 of 2 

81.   Pagbibinyag ng babae gamit ang kanyang maiden name

82.   Magbagong-buhay at magbagong-akala na

83.   Magpakatibay sa pananampalataya

84.   Mga huhugutin sa iba’t ibang relihiyon

85.   Magbago na at malapit na ang Huling Araw

86.   Only a third of mankind will remain after WW3

87.   Sino ang makapagpapatotoo – transcription in http://aristean.org/pahayag031.htm

88.   Pagkakasala ni Eba at ni Adan at binyag ang makaaalis ng original sin

89.   Symbolic ang bunga ng mansanas

90.   Ang mga misteryo sa tuwa – transcription in http://aristean.org/tuwa.htm  

91.   Manalangin ng taimtim

92.   Bakit may kulubong – Related to A111

93.   Ang pananalanging sa Diyos ay iniuutos sa lahat

94.   Taimtim na pagdarasal

95.   Demonyo at Impiyerno

96.   Tinamaan ng grasya

97.   Madaling humawa ang kasamaan

98.   Ang magnanakaw ng aral

99.   Mabait at mabuti

100.            Ating perserbeteryo sa pagkukumpisal – Part 1 of 2

101.            Ating perserbeteryo sa pagkukumpisal – Part 2 of 2

102.            Hindi sinasamba si Inang Birhen

103.            Paano makakaligtas

104.            Trinity explained – transcription in http://aristean.org/pahayag036.htm

105.            Parable of salawal – Related to A75

106.            Alin ang tamang relihiyon

107.            Mamalakaya kayo

108.            Ang katawan ay babalik sa lupa

109.            Ang testamentong iniwan ng Diyos

110.            Ang nananatili sa dilim

111.            Pagtatakip ng mukha – Related to A92

112.            Luklukan ng Diyos

113.            Bakit bumaba sa lupa ang Diyos

114.            Part 1/3  - Pananampalatayang hinog sa pilit

115.            Part 2/3  - Little learning is dangerous

116.            Part 3/3  - Mawawala nga ba ang Demonyo

117.            Ang Gumamela Celis

118.            Sumainyo ang grasiya ng Diyos

119.            Ako at ang Ama ay iisa

120.            Part 1/2 –Sa landas ng buhay – text of song in http://aristean.org/tula.htm  No. 1

121.            Part 2/2 – Sa landas ng buhay

122.            Maio Mait – ang dating pangalan ng Pilipinas

E.       MISA       

1.       O dakilang Ama Ko ng sangkalangitan at sangkalupaan

2.       Ang inyong misa ay tapos na

3.       Sundan natin ang ating misa

4.       Tibayan at lakasan ang inyong kalooban

5.       O Dakilang Ama ng sangkalangitan at sangkalupaan

6.       Pag-alis ni Ama, pagbagsak ng katawan at pagbabalik ni Ka Apaz, at pagkukumunyon

7.       Ang dapat na sabihin ng tagapagsubo ng ostiya

8.       Tinatanggap ko [ang ostiya]

9.       Sagot sa pagtanggap ng ostiya

10.   Tinatanggap ko - 2

11.   Benediction for mass

12.   Huling Hapunan

13.   Corpus Christi

 

F.       KUMPISAL

1.       Pagkukumpisal - 1

 

G.     SALAWIKAIN

1.       Ang batang mabait walang nagagalit

 

H.      TULA

1.       Tugtog kampana ko

I.         TALAAN NG BUHAY

1.       Part 1/4 – for 1988

2.       Part 2/4 – for 1988

3.       Part 3/4 – for 1988

4.       Part 4/4 – for 1988

 

J.        HUNI O SOUND

1.        Benediction, and exit and entry of spirits – 1 – http://aristean.org/dasal.htm - No. 1

2.       Benediction, and exit and entry of spirits - 2

3.       Benediction, and exit and entry of spirits - 3

4.       Exit and entry of spirits, benediction

5.       Benediction, and exit and entry of spirits – 4

6.       Benediction, and exit and entry of spirits – 5

7.       Benediction, and exit and entry of spirits - 6

8.       Exit and entry of spirits - 7

9.       Exit and entry of spirits – 8

10.   Exit and entry of spirits – 9

11.   Exit and entry of spirits and benediction – 10

 

K.       IBA PA

1.        Song – Sa Landas ng Buhay – lyrics at http://aristean.org/tula.htm - Tula No. 1

2.       Whispering Hope (kantang Pamasko)

File Name: audioidx.htm
Website Address (URL): http://aristean.org/audioidx.htm

First uploaded: 2009-09-30
Last updated: 2010-01-10


Revision: 8

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2009. All rights reserved.